Szkolenia AutoCAD dla pocz?tkuj?cych

24 godzin. Cena netto 600 z?, cena brutto 738 z?

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

UWAGA!

a mo?e szkolenie ZWCAD w promocyjnej cenie

Obecnie polecamy szkolenie przygotowuj?ce do egzaminu na mi?dzynarodowy Certyfikat ECDL CAD

wi?cej informacji na stronie : Szkolenie ECDL CAD

 Kurs AutoCAD dla pocz?tkuj?cych obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

  PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD – kurs podstawowy

1. Wprowadzenie
1.1. Pierwsze kroki
1.1.1. Otwieranie i zamykanie aplikacji CAD
1.1.2. Otwarcie jednego, wielu rysunków
1.1.3. Tworzenie nowego rysunku
1.1.4. Okre?lenie jednostek rysowania/jednostek pracy (metrycznych lub cali)
1.1.5. Okre?lenie zakresu rysunku
1.1.6. Definiowanie, wy?wietlanie siatki oraz blokowanie siatki/skoku
1.1.7. Tworzenie rysunku z wykorzystaniem wskazanego, istniej?cego pliku szablonu
1.1.8. Zapisywanie rysunku jako pliku szablonu
1.1.9. Zapisywanie rysunku w okre?lonej lokalizacji na dysku
1.1.10. Zapisywanie rysunku pod inn? nazw?
1.1.11. Prze??czanie si? pomi?dzy otwartymi rysunkami
1.1.12.W??czanie i wy??czanie wbudowanych pasków narz?dzi
1.1.13. Zamykanie rysunku
1.1.14.U?ywanie dost?pnych funkcji pomocy
1.2. Nawigacja
1.2.1. U?ywanie narz?dzi powi?kszania rysunku
1.2.2. Wykorzystywanie narz?dzia przesuwania
1.2.3. Od?wie?anie ekranu i regeneracja rysunku
1.3. Wykorzystywanie warstw/poziomów
1.3.1. Tworzenie warstw/poziomów i okre?lanie ich cech
1.3.2. Modyfikacja cech/atrybutów warstwy/poziomu
1.3.3. Wybór bie??cej warstwy/poziomu

2. Operacje podstawowe
2.1. Tworzenie obiektów/elementów podstawowe informacje
2.1.1. Stosowanie wspó?rz?dnych bezwzgl?dnych i wzgl?dnych, prostok?tnych i biegunowych
2.1.2. Rysowanie linii, prostok?ta, polilinii
2.1.3. Rysowanie ?uku, wielok?ta, ko?a, elipsy, pier?cienia
2.1.4. Rysowanie krzywych typu spline
2.1.5. Tworzenie kreskowania
2.1.6. Wykorzystywanie trybu skokowego poruszania kursorem
2.2. Narz?dzia selekcji
2.2.1. Wybieranie pojedynczych/wielu obiektów
2.2.2. Wykorzystywanie uchwytów
2.3. Modyfikacja obiektów/elementów w formie podstawowej
2.3.1. Kopiowanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku, pomi?dzy rysunkami, równie? z wykorzystaniem bloków
2.3.2. Przesuwanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku oraz pomi?dzy rysunkami
2.3.3. Usuwanie obiektów/elementów
2.3.4. Obracanie obiektów/elementów
2.3.5. Skalowanie obiektów/elementów
2.3.6. Generowanie lustrzanego odbicia obiektów/elementów
2.3.7. Rozci?ganie obiektów/elementów
2.3.8. Kopiowanie równoleg?e obiektów/elementów
2.3.9. Tworzenie szyku obiektów/elementów
2.3.10. Przycinanie obiektów przy u?yciu innych obiektów/elementów rysunku
2.3.11.Wycinanie fragmentu obiektów
2.3.12.Rozbijanie obiektów
2.3.13. Przed?u?anie i zmiana d?ugo?ci obiektów/elementów
2.3.14. Fazowanie naro?ników
2.3.15. Zaokr?glanie naro?ników
2.3.16. Edytowanie polilinii/elementów z?o?onych
2.4. Odczytywanie danych
2.4.1. Mierzenie odleg?o?ci i k?tów
2.4.2. Mierzenie powierzchni
2.5. W?a?ciwo?ci
2.5.1. Zmiana warstwy/poziomu oraz cech/atrybutów obiektów/elementów
2.5.2. Ustawianie, zmiana typu linii, grubo?ci, koloru obiektów/elementów
2.6. Opisy (teksty i wymiarowanie)
2.6.1. Wstawianie i edycja tekstu
2.6.2. Tworzenie i edycja stylu tekstów. Ustawianie stylu tekstów jako stylu bie??cego
2.6.3. Zmiana stylu oraz czcionki obiektów tekstowych
2.6.4. Tworzenie wymiarów
2.6.5. Tworzenie i edycja stylu wymiarowania. Ustawianie stylu wymiarowania jako stylu bie??cego

3. Zagadnienia zaawansowane
3.1. Bloki
3.1.1. Tworzenie bloków
3.1.2. Wstawianie bloków do rysunku
3.1.3. Zapisywanie bloków

4. Wydruk
4.1. Drukowanie / Opcje drukowania
4.1.1. Wykorzystywanie arkuszy przestrzeni modelu i papieru
4.1.2. Tworzenie, wykorzystywanie i modyfikacja arkuszy przestrzeni modelu
4.1.3. Tworzenie, wykorzystywanie i okre?lanie skali rzutni
4.1.4. Dodawanie tabelki/bloku rysunku
4.1.5. Wybieranie drukarki/plotera
4.1.6. Dodawanie i wykorzystywanie tabeli stylów wydruku
4.1.7. Wydruk ca?o?ci lub cz??ci rysunku w skali lub dopasowanego do rozmiaru strony

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat