BAZY DANYCH I TABELE PRZESTAWNE W MS EXCEL. ( 3 DNI ).

- G?ówne zasady konstruowania bazy danych; W?a?ciwo?ci, formatowanie, definiowanie i nazewnictwo pól bazy danych;

- Typy danych – przyk?adowo: liczbowe, dane daty i czasu, tekstowe, logiczne, walutowe, niestandardowe (formatowanie);

- Import danych zewn?trznych do Excel’a i uzupe?nianie (modyfikowanie) bazy danych – w?a?ciwo?ci tzw. „zakresu bie??cego”;

- Import danych tekstowych i konwersja danych tekstowych do postaci bazodanowych – sposoby importu danych z plików tekstowych, techniki zamiany danych tekstowych na dane liczbowe i odwrotnie, konwersje zmiennych typu „data” na zmienne tekstowe typu „okres” (np. 2008_09);

- Od?wie?anie danych, modyfikowanie zakresu danych, dzielenie zakresów;

- Tabele przestawne – technika tworzenia tabel przestawnych, techniki formatowania tabel przestawnych, techniki od?wie?ania danych w tabelach przestawnych;

- Modyfikacja uk?adu pól tabeli przestawnej i opcje tabeli przestawnej oraz formatowanie danych w tabeli;

- Pola wyliczeniowe w tabeli przestawnej – wstawianie i definiowane pól wyliczeniowych;

- Przydatne makra VBA stosowane przy bazach danych i tabelach przestawnych;

- Przyk?ady praktyczne (?wiczenia na przyk?adowej bazie danych), rozwi?zywanie problemów, pytania.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat