Co to jest ECDL?

ECDL to skrót (z ang.)  European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych jest certyfikatem, który po?wiadcza, ?e jego posiadacz zda? pomy?lnie:
- 1 teoretyczny egzamin sprawdzaj?cy wiedz? w zakresie podstawowych poj?? technologii informatycznej i
- 6 egzaminów praktycznych sprawdzaj?cych umiej?tno?? wykorzystania komputera.

Certyfikat ECDL jest obiektywnym miernikiem umiej?tno?ci osób poddaj?cych si? egzaminom, niezale?nie od miejsca zdobycia umiej?tno?ci, uko?czonych kursów czy te? wykszta?cenia.

ZOBACZ DOST?PNE TERMINY: Kurs ECDL

Cele ECDL

1. Wzrost wydajno?ci wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystaj? z technologii informatycznych.
2. Podwy?szenie poziomu umiej?tno?ci u?ytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukuj?cych pracy.
3. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jako?ci jej wyników.
4. Umo?liwienie lepszego wykorzystania nak?adów na technologi? informatyczn?.

Jakie s? korzy?ci z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w ca?ej Europie certyfikatem i jest popierany przez Rad? Europy, rz?dy wielu pa?stw i du?e korporacje oraz firmy. Powsta? z my?l? o tych, którzy musz? lub chc? wiedzie?, jak korzysta? z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukuj?cych pracy, w ka?dym wieku - od 8 do 80 lat.
Umiej?tno?ci komputerowe maj? coraz wi?ksze znaczenie we wszystkich dziedzinach ?ycia ECDL jest rzetelnym ?wiadectwem tych umiej?tno?ci.

Adresaci ECDL
1. Uczniowie i studenci
2. Poszukuj?cy po raz pierwszy pracy, a wi?c wkraczaj?cy na rynek pracy
3. Powracaj?cy do pracy po d?u?szej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzy?skim)
4. Poszukuj?cy pracy, którzy szybciej j? znajd? posiadaj?c odpowiednie umiej?tno?ci wykorzystania komputerów
5. Poszukuj?cy (lub podejmuj?cy) pracy w innych krajach europejskich
6. Pracodawcy, poszukuj?cy pracowników o okre?lonych umiej?tno?ciach
7. Pracodawcy, którzy chc? podnie?? wydajno?? i efektywno?? pracy swoich pracowników

Zasady uzyskania certyfikatu ECDL
Aby uzyska? Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych, niezale?nie od sposobu zdobycia umiej?tno?ci przez kandydata, nale?y zda? 7 egzaminów-testów:

Egzamin teoretyczny:

ECDL Modu? 1. Podstawy technik informatycznych
- dotyczy podstaw u?ytkowania i zastosowa? komputerów.

Egzaminy praktyczne:

ECDL Modu? 2. U?ytkowanie komputerów
- znajomo?? podstawowych funkcji porz?dkuj?cych ?rodowisko pracy ka?dego u?ytkownika komputera w celu zwi?kszenia efektywno?ci jego wykorzystania.

ECDL Modu? 3. Przetwarzanie tekstów
- poprawne u?ycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

ECDL Modu? 4. Arkusze kalkulacyjne
- wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych oblicze?: przygotowywania bud?etów, opracowywania prognoz, sporz?dzania wykresów i raportów finansowych.

ECDL Modu? 5. Bazy danych
- tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania du?ych zasobów danych, umo?liwiaj?c szybki i ?atwy dost?p do nich.

ECDL Modu? 6. Grafika mened?erska i prezentacyjna
- u?ycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego ?rodka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

ECDL Modu? 7. Us?ugi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych
- u?ycie ogólno-?wiatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania si? z innymi u?ytkownikami komputerów.


Wszystkie egzaminy powinny by? przeprowadzone przez upowa?nionych egzaminatorów ECDL (w certyfikowanym laboratorium ECDL).

Egzaminy nie musz? by? zdawane w tym samym miejscu, a nawet w tym samym kraju. Rezultaty egzaminów odnotowywane s? w Europejskiej Karcie Umiej?tno?ci Komputerowych (EKUK) kandydata.

Po zdaniu wszystkich egzaminów w okresie nie d?u?szym ni? 3 lata kandydat uzyskuje bez-terminowo wa?ny Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych.