Co to jest ECDL?

ECDL to skrót (z ang.)  European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie:
- 1 teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i
- 6 egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność wykorzystania komputera.

Certyfikat ECDL jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY: Kurs ECDL

Cele ECDL

1. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z technologii informatycznych.
2. Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukujących pracy.
3. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.
4. Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i jest popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.
Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

Adresaci ECDL
1. Uczniowie i studenci
2. Poszukujący po raz pierwszy pracy, a więc wkraczający na rynek pracy
3. Powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim)
4. Poszukujący pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów
5. Poszukujący (lub podejmujący) pracy w innych krajach europejskich
6. Pracodawcy, poszukujący pracowników o określonych umiejętnościach
7. Pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników

Zasady uzyskania certyfikatu ECDL
Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, niezależnie od sposobu zdobycia umiejętności przez kandydata, należy zdać 7 egzaminów-testów:

Egzamin teoretyczny:

ECDL Moduł 1. Podstawy technik informatycznych
- dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne:

ECDL Moduł 2. Użytkowanie komputerów
- znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

ECDL Moduł 3. Przetwarzanie tekstów
- poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

ECDL Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne
- wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

ECDL Moduł 5. Bazy danych
- tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

ECDL Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
- użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

ECDL Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych
- użycie ogólno-światowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.


Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez upoważnionych egzaminatorów ECDL (w certyfikowanym laboratorium ECDL).

Egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet w tym samym kraju. Rezultaty egzaminów odnotowywane są w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych (EKUK) kandydata.

Po zdaniu wszystkich egzaminów w okresie nie dłuższym niż 3 lata kandydat uzyskuje bez-terminowo ważny Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.