SPOSOBY BUDOWANIA I WSTAWIANIA FORMU? Z POZIOMU KODU VBA (3 DNI) – ZASTOSOWANIE DO:


- Zada? typu pomiar warto?ci pieni?dza w czasie;

- Budowy modeli finansowych, modeli kredytowych (kredytu inwestycyjnego, hipotecznego) z wyliczeniami rat annuitetowych, malej?cych, rosn?cych, analiz wra?liwo?ci;

- Unikania odwo?a? cyklicznych przy konstruowaniu wylicze? i modeli finansowych (inwestycyjnych);


- Symulacji kredytowych, inwestycyjnych, leasingowych oraz do porówna? efektywno?ci – przyk?adowo zakup vs. leasing;

- Wstawiania wielkich ilo?ci formu? o zmiennych odwo?aniach;

- Wstawiania formu? o du?ym stopniu zagnie?d?enia lub skomplikowania, wstawianie formu? tablicowych; sczytuj?cych dane z baz danych.


Szkolenie obejmuje techniki budowania i wstawiania formu?:

- Zagnie?d?onych;

- Poprzez kod VBA za pomoc? metody „WorksheetFunction” lub metody „FormulaR1C1” lub z poziomu bezpo?redniego dynamicznego odwo?ania do adresu w kodzie VBA;

- Wyliczenia „ze ?ladem” w postaci formu?y, wyliczenia „bez ?ladu” w postaci formu?y;

- Budowanie formu? „w?asnych” (formu? zdefiniowanych przez u?ytkownika);

- Dokumentowania formu? (przeniesienie formu? u?ytych w arkuszu MS Excel do dokumentu MS Word w celach sporz?dzania dokumentacji, archiwizacji);

- Praktyczne przyk?ady i zastosowania.