MS EXCEL JAKO NARZĘDZIE W DZIAŁACH  HANDLOWYM I MARKETINGOWYM (4 DNI).


A. Elementy analizy rentowności sprzedaży:

Kalkulacja kosztów zakupu towarów,
Kalkulacja ceny sprzedaży zakupionego towaru,
Oferty cenowa ze zmiennymi wielkościami rabatów (rabaty zmienne w czasie i wg określonego kryterium, np klienta),
Budżet sprzedaży i kosztów i kontrola jego realizacji,
Analizy rentowności sprzedaży produktów i projektów.


Wprowadzone funkcje Excel:
Funkcja ”wyszukaj.pionowo”, funkcja ”wyszukaj.poziomo”,
Funkcje informacyjne i funkcje adresu,
Funkcje logiczne i wprowadzeie do funkcji tablicowych jako alternatywy dla funkcji logicznych – praktyczne zastosowanie,
Wykorzystanie list rozwijanych i innych formantów wbudowanych do obliczania różnych wariantów cenowych i symulacji rentowności, elastyczności cenowych, wrażliwości,
Odwołanie do wartości w innym arkuszu (budowa łączy i zarządzanie nimi, najczęstsze problemy związane z łączami).

B. Raporty sprzedaży i badania marketingowe według: Klientów, Handlowców, Produktów, Segmentów Rynku,  Regionów.

Zasady budowy sprzedażowej bazy danych wg zasady: od zakupu do sprzedaży (pola bazy danych i ich formatowanie);
Tabele translacyjne służące do przypisywania zmiennych takich jak: klient, handlowiec, segment rynku, region;
Tabele przestawne;
Pomiar i wizualizacja efektywności sprzedaży: wykresy „Pareto” – zasady budowy wykresu, wykres „Box Whisker”, statystyki sprzedaży;
Analizy wrażliwości wolumenu sprzedaży w zależności od zmiany: cen, cen konkurencji, technologii sprzedaży, kanałów dystrybucji, logistyki, cen dostaw surowców i materiałów – sposoby budowania takich narzędzi w programie MS Excel.   

Wprowadzone funkcje i funkcjonalności Excel:
Zamiany zmiennych typu „data” na zmienne tekstowe porządkujące okresy raportowania (formuły zagnieżdżone),
Wartość średnia, min, max, średnia ważona, liczenie ilości danych nienumerycznych, funkcja bieżącej daty,
Suma narastająca (funkcja VBA umożliwiająca widok danych „Okresowo – Narastająco” w tym samym obszarze arkusza w wersji „ze śladem formuły” i w wersji „bez śladu formuły”),
Funkcja „jeżeli”, „jeżeli-lub”, „jeżeli-oraz”,
Główne funkcje statystyczne (częstość, kwartyl, percentyl, kowariancja, r-kwadrat, współczynnik korelacji),
Tabele przestawne: tworzenie tabel z baz danych, wstawianie pól wyliczeniowych, zamiana na dane – omówienie głównych problemów związanych z tworzeniem, uaktualnianiem (odświeżaniem danych) i zarządzaniem tabelami przestawnymi,
Budowa wykresów oraz zasady konstrukcji wykresów o zmiennych seriach danych (DDS),
Użycie kwerendy typu „WEB” w celu importu dziennego kursu (EURO, USD) z zewnętrznej strony internetowej,
Budowa automatycznego numeratora (dla numerowania ciągłego i „przerywanego” w określonych obszarach),
Import obiektów typu „obraz” do arkusza MS Excel,
Elementy grafiki (oprawa graficzna dla dokumentów ofertowych, faktur – obiekty typu „.jpg”, „.png” – metody „oszczędzania” pamięci przy wykorzystaniu grafiki).

C. SZABLONY FAKTURA VAT, FAKTURA ZAGRANICZNA:

Opracowanie szablonu faktury VAT (korekty faktury),
Opracowanie szablonu faktury zagranicznej,
Funkcja zamieniająca kwotę cyframi na kwotę słownie (po polsku i po angielsku).

Wprowadzone funkcje i operacje Excel:
„Jeżeli-wyszukaj.pionowo”
„suma.jeżeli”,
„zaokr.do.całk”, „zaokr.do.parz.”, „zaokr.w.dół”,
„fragment.tekstu”,
„jeżeli-fragment.tekstu”,
„złącz.teksty”,
funkcja własna VBA: „AmountSay”, „KwotaSlownie”