MS EXCEL JAKO NARZ?DZIE W DZIA?ACH  HANDLOWYM I MARKETINGOWYM (4 DNI).


A. Elementy analizy rentowno?ci sprzeda?y:

Kalkulacja kosztów zakupu towarów,
Kalkulacja ceny sprzeda?y zakupionego towaru,
Oferty cenowa ze zmiennymi wielko?ciami rabatów (rabaty zmienne w czasie i wg okre?lonego kryterium, np klienta),
Bud?et sprzeda?y i kosztów i kontrola jego realizacji,
Analizy rentowno?ci sprzeda?y produktów i projektów.


Wprowadzone funkcje Excel:
Funkcja ”wyszukaj.pionowo”, funkcja ”wyszukaj.poziomo”,
Funkcje informacyjne i funkcje adresu,
Funkcje logiczne i wprowadzeie do funkcji tablicowych jako alternatywy dla funkcji logicznych – praktyczne zastosowanie,
Wykorzystanie list rozwijanych i innych formantów wbudowanych do obliczania ró?nych wariantów cenowych i symulacji rentowno?ci, elastyczno?ci cenowych, wra?liwo?ci,
Odwo?anie do warto?ci w innym arkuszu (budowa ??czy i zarz?dzanie nimi, najcz?stsze problemy zwi?zane z ??czami).

B. Raporty sprzeda?y i badania marketingowe wed?ug: Klientów, Handlowców, Produktów, Segmentów Rynku,  Regionów.

Zasady budowy sprzeda?owej bazy danych wg zasady: od zakupu do sprzeda?y (pola bazy danych i ich formatowanie);
Tabele translacyjne s?u??ce do przypisywania zmiennych takich jak: klient, handlowiec, segment rynku, region;
Tabele przestawne;
Pomiar i wizualizacja efektywno?ci sprzeda?y: wykresy „Pareto” – zasady budowy wykresu, wykres „Box Whisker”, statystyki sprzeda?y;
Analizy wra?liwo?ci wolumenu sprzeda?y w zale?no?ci od zmiany: cen, cen konkurencji, technologii sprzeda?y, kana?ów dystrybucji, logistyki, cen dostaw surowców i materia?ów – sposoby budowania takich narz?dzi w programie MS Excel.   

Wprowadzone funkcje i funkcjonalno?ci Excel:
Zamiany zmiennych typu „data” na zmienne tekstowe porz?dkuj?ce okresy raportowania (formu?y zagnie?d?one),
Warto?? ?rednia, min, max, ?rednia wa?ona, liczenie ilo?ci danych nienumerycznych, funkcja bie??cej daty,
Suma narastaj?ca (funkcja VBA umo?liwiaj?ca widok danych „Okresowo – Narastaj?co” w tym samym obszarze arkusza w wersji „ze ?ladem formu?y” i w wersji „bez ?ladu formu?y”),
Funkcja „je?eli”, „je?eli-lub”, „je?eli-oraz”,
G?ówne funkcje statystyczne (cz?sto??, kwartyl, percentyl, kowariancja, r-kwadrat, wspó?czynnik korelacji),
Tabele przestawne: tworzenie tabel z baz danych, wstawianie pól wyliczeniowych, zamiana na dane – omówienie g?ównych problemów zwi?zanych z tworzeniem, uaktualnianiem (od?wie?aniem danych) i zarz?dzaniem tabelami przestawnymi,
Budowa wykresów oraz zasady konstrukcji wykresów o zmiennych seriach danych (DDS),
U?ycie kwerendy typu „WEB” w celu importu dziennego kursu (EURO, USD) z zewn?trznej strony internetowej,
Budowa automatycznego numeratora (dla numerowania ci?g?ego i „przerywanego” w okre?lonych obszarach),
Import obiektów typu „obraz” do arkusza MS Excel,
Elementy grafiki (oprawa graficzna dla dokumentów ofertowych, faktur – obiekty typu „.jpg”, „.png” – metody „oszcz?dzania” pami?ci przy wykorzystaniu grafiki).

C. SZABLONY FAKTURA VAT, FAKTURA ZAGRANICZNA:

Opracowanie szablonu faktury VAT (korekty faktury),
Opracowanie szablonu faktury zagranicznej,
Funkcja zamieniaj?ca kwot? cyframi na kwot? s?ownie (po polsku i po angielsku).

Wprowadzone funkcje i operacje Excel:
„Je?eli-wyszukaj.pionowo”
„suma.je?eli”,
„zaokr.do.ca?k”, „zaokr.do.parz.”, „zaokr.w.dó?”,
„fragment.tekstu”,
„je?eli-fragment.tekstu”,
„z??cz.teksty”,
funkcja w?asna VBA: „AmountSay”, „KwotaSlownie”