Kurs Excel zaawansowany


Terminy na 2016 rok

24 godz. cena netto -  550 z?, cena brutto -  676,5 z?

Kurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) sposoby adresowania (wzgl?dne i bezwzgl?dne)
-) funkcje tekstowe, daty, czasu itd
-) kopiowanie, modyfikowanie danych pomi?dzy arkuszami
-) baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
-) sortowanie danych
-) filtrowanie bazy danych (autofiltr)
-) export danych
-) import danych
-) zaawansowane opcje wydruku
-) funkcje warunkowe (JE?ELI, LICZ.JEZELI, SUMA.JE?ELI)
-) funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
-) funkcje finansowe (PMT, FV)
-) wykresy (tworzenie, modyfikacja)
-) sumy po?rednie
-) tabele przestawne
-) formularze
-) ochrona danych w arkuszu
-) automatyzacja zada? - makra

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat