FORMU?Y TABLICOWE I STATYSTYCZNE (2 DNI):


- Formu?y statystyczne tablicowe;
- Formu?y tablicowe jako alternatywa dla funkcji logicznych;
- Formu?y tablicowe jako alternatywa dla funkcji typu „suma.je?eli()”; „licz.je?eli()”.
- Formu?y tablicowe s?u??ce do sczytywania danych z baz danych;

Szkolenie obejmuje techniki budowania i wstawiania formu?:


- Statystycznych tablicowych;

- Konstruowania formu? tablicowych jako funkcji logicznych i spe?niaj?cych okre?lony warunek (okre?lone warunki);

- Konstruowanie i zastosowanie formu? tablicowych jako alternatywy do funkcji wbudowanych typu „suma.je?eli()”, „licz.je?eli()” – zastosowanie g?ównie przy wyszukiwaniu i zliczaniu danych z baz danych o ustalonej sztywnej kolejno?ci pól (funkcje wbudowane maj? pewne ograniczenia je?li chodzi o ich funkcjonalno?? wynikaj?c? z kolejno?ci pól (kolumn) w bazie danych);

- Konstruowania formu? tablicowych s?u??cych do sczytywania danych spe?niaj?cych okre?lone kryteria;

- Wstawiania formu? tablicowych z poziomu kodu VBA – przydatne makra VBA;

- Techniki „oszcz?dzania” pami?ci podczas wstawiania / powielania du?ej ilo?ci formu? tablicowych z rozbudowanych baz danych.