IMPORT PLIKÓW TEKSTOWYCH DO MS EXCEL ( 2 DNI ).

- Formaty plików tekstowych pochodzących z innych aplikacji, importowanych do Excela: (.txt, .csv, .rtf);

- Import za pomocą kreatora importu tekstu (narzędzie wbudowane w MS Excel) oraz właściwości opcji „Tekst jako kolumny”;

- Typy plików: „Rozdzielany znakami” i „O stałej szerokości”;


- Stosowanie ograniczników i odpowiedni dobór separatorów (zwłaszcza przy imporcie plików z „przecinkiem” jako separatorem, np. „.csv”);

- Czyszczenie i formatowanie zaimportowanych plików tekstowych: metody usuwania pustych wierszy, usuwania wierszy podsumowujących, wierszy zawierających znaki graficzne i symbole, wierszy powtarzalnych i opisowych, formatowanie liczb, porządkowanie pól bazy danych;

- Import z pliku tekstowego i Eksport do pliku tekstowego metodą makr (kody VBA importujące i eksportujące pliki tekstowe wraz z możliwością tworzenia / zastępowania plików lub dołączania tekstu);

- Zamiana, konwersja niektórych typów danych pochodzących z innych aplikacji (zwłaszcza formatów dat i liczb) na takie same dane zrozumiałe dla środowiska MS Excel;

- Przykłady praktyczne, rozwiązywanie problemów, pytania.