15 godz. 400z?

Kurs Internet podstawy obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

 

1. Podstawy internet

-) Zasady obs?ugi przegl?darki internetowej ( na przyk?adzie Firefox, IE)

-) Do czego s?u?y internet

-) Wyszukiwanie danych w internecie

-) Co to jest wirus? jak si? chroni? przed nim

-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

2. Poczta elektroniczna

-) Jak i gdzie za?o?y? skrzynk? pocztow?

-) Tworzenie, wysy?anie, odbieranie e-mail

-) Zarz?dzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie

-) Co to jest Spam i jak go unika?, czarna lista maili

-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat