Kurs Access

24 godziny. Cena netto 650 z?, cena brutto 799,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok

Praca z istniej?cymi bazami danych
- dodawanie rekordów do bazy danych
- aznaczanie rekordów do bazy danych
- dostosowanie tabel (szeroko?? kolumn i wysoko?? wierszy)
- blokowanie i ukrywanie kolumn
- kopiowanie danych
- usuwanie danych
- przenoszenie danych
- obs?uga formularzy podstawowych i podrz?dnych do wprowadzania danych
- wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
- obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych

Praca z tabelami
- tworzenie tabel za pomoc? kreatora tabel
- projektowanie nowych tabel
- rola klucza podstawowego
- ??czenie i importowanie danych
- eksportowanie danych do MS Excel
- tworzenie relacji mi?dzy tabelami
- pole odno?nika jako najprostsza forma relacji
- tworzenie relacji w oknie relacje
- relacje 1 do 1, 1 do wielu, wiele do wielu
- co to s? kwerendy
- tworzenie kwerend za pomoc? kreatora kwerend
- sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
- tworzenie kwerend w oparciu o tabele powi?zane relacyjnie
- obliczenia w kwerendach :Sumowanie, ?rednia itd.
- tworzenie kwerend parametrycznych i krzy?owych, wykresów (opcjonalne)
- tworzenie kwerend funkcjonalnych (opcjonalne)

Praca z formularzami
- tworzenie formularzy za pomoc? kreatora formularzy
- widok projektu formularzy
- dodawanie etykiet, zmiana wielko?ci tekstu, kolorów,
- formanty : zwi?zana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski polece?, pole kombi
- dopasowywanie ramek obiektów
- siatka , a precyzja tworzenia formularzy
- wyrównywanie formantów
- tworzenie 2 wspó?pracuj?cych ze sob? formularzy
- tworzenie formularza z podformularzem
- wi?zanie pól tekstowych z wyra?eniami
- zabezpieczanie danych dzi?ki formantom
- w?a?ciwo?ci formantów
- raporty
- autoraporty i kreator raportów
- przegl?danie i projektowanie raportów
- modyfikacje raportów
- operacje matematyczne w raportach