Kurs Corel DRAW zaawansowany

16 godzin. Cena netto 550 z?, cena brutto 676,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok

 Kurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) korzystanie z paska w?a?ciwo?ci :

prostok?t, elipsa, wielok?t, spirala, krata

-) formatowanie ró?nego rodzaju figur:

przycinanie, spawanie, cz??? wspólna, obrys

-) w?z?y i ?cie?ki:

roz??czanie, ??czenie, wyrównywanie wyrazów

-) menad?er warstw i obiektów

-) teczki podr?czne

-) menad?er widoków

-) w?a?ciwo?ci konturów

-) wype?nienia obiektów

-) praca z kolorami

-) edycja bitmap

-) soczewki i efekty przezroczysto?ci

-) przygotowanie dokumentu po ró?ne wydruki:

sitodruk, offset, cyfrowy

-) opcje wydruku :

ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku,
uk?ad strony, separacje barwne, przygotowywanie klisz,
druk postscriptowy, inne opcje drukowania,
raport o problemach zwi?zanych z drukiem, podgl?d wydruku

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat