Kurs DTP Warszawa 64 godziny

Kurs DTP

DTP sk?ada si? z ogó?u wszelkich czynno?ci, które s?u?? przygotowaniu materia?u w postaci fotografii, projektów graficzno-fotograficznych, ksi??ek, albumów etc. do druku, a nast?pnie rozprowadzania ich w celach komercyjnych.
Sk?ad komputerowy (DTP) u?ywany jest do tworzenia profesjonalnie wygl?daj?cych dokumentów, o wy?szym poziomie komplikacji ni? te wychodz?ce z edytorów tekstu. Umo?liwia te? stworzenie druków informacyjnych czy reklamowych. Pozwala na zachowanie kontroli nad ca?ym procesem tworzenia dokumentu, szybk? korekt?, zmian? informacji, uaktualnienie.
W trakcie takich zaj??, uczestnicy maj? mo?liwo?? pozna? szeroki zakres zagadnie? zwi?zanych z tworzeniem i modyfikacj? grafiki komputerowej oraz sk?adem publikacji i przygotowaniem do druku. W czasach powszechnej komunikacji elektronicznej powszechnym sta?o si? równie? przygotowywanie materia?ów dla dystrybucji elektronicznej bazuj?cej na publikacjach drukowanych z wykorzystaniem standardu wymiany plików PDF.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie kursantowi kompleksowej wiedzy na temat DTP. Uczestnik pozna dog??bnie zagadnienia zwi?zane zarówno z obróbk? grafiki rastrowej, grafiki wektorowej jak i profesjonalnego sk?adu, ?amania tekstu na potrzeby wydawnictw reklamowych m.in. gazet, czasopism, katalogów, folderów, ulotek, dyplomów, zaprosze?, etykiet oraz innych wydawnictw akcydensowych z wykorzystaniem technik DTP.


Program szkolenia DTP (64 godziny – wersja pe?na):
cena netto 1450z?


1. Wprowadzenie do DTP
- Grafika wektorowa
- Grafika rastrowa
- Modele koloru: CMYK, RGB, HSB, Lab
- Kolory dodatkowe: Pantone
- Oprogramowanie wykorzystywane do DTP
- Kalibracja oprogramowania
- Kalibracja monitora (Gamma Monitor)
- Kalibracja urz?dze? peryferyjnych: skanery, drukarki

2. Skanowanie i parametry obrazów cyfrowych
– Typy materia?ów nadaj?cych si? do skanowania
– Typy i parametry wspó?czesnych skanerów (omówienie funkcji i parametrów skanowania)
–  Rozdzielczo?? skanowania
– Jako?? obrazu po skanowaniu, efekt moiré

3. przygotowanie form drukarskich
– schemat produkcyjnego ?a?cucha drukarskiego:
– komputer > Drukarka lub maszyna druku niskonak?adowego (druk cyfrowy)
– komputer > zapis PostScript > Na?wietlarka > Forma drukarska > Druk
– komputer > CTF lub CTP, CTM > Forma drukarska > Druk
– ró?ne techniki drukowania: offset, sitodruk, flaxo, typo itp.
– procedury na?wietlania, formaty plików poscriptowych:  PS, EPS, PDF, PRN
– praca z barwami, rozbarwienia, kompozyt, triada drukarska i kolory Pantone
– ustawienia formatu arkusza wydruku, ustawienie formatu wizytówek, plakatu, katalogu itp.
– charakterystyka papieru i jego wykorzystywane formaty A, B, C
– parametry rastra: poj?cie liniatury, rozdzielczo?ci druku
– zalewki, wycinanie a nadrukowywanie
– ustawienia drukarskie: sk?adki, pasery i linie ci?cia, spady
– procesy wyko?czeniowe (szycie, klejenie, wyt?aczania, lakierowanie)

4. odbitki próbne imituj?ce druk kolorowy – proof
– ró?nica pomi?dzy odbitk? próbna i wydrukiem kolorowym
– kryteria jako?ci odbitki proof: wierno?? koloru, imitacja cech druku offsetowego
– techniki wykonywania odbitek próbnych:
– analogowe (Cromalin, Matchprint, PressMatch Dry)
– cyfrowe (laserowe, atramentowe, sta?oatramentowe, termosublimacyjne)

5. Projektowanie materia?ów reklamowych
- Zasady tworzenia reklamy i identyfikacji wizerunku zleceniodawc.
- Kompozycja materia?ów reklamowych
- Zasady doboru barw
- Podstawowe zasady projektowania i sk?adu tekstu
- Kroje pisma, zasady doboru czcionek
- Miary typograficzne
- Zasady dobrego ?amania tekstu
- Typografia ksi??ki i wydawnictw
- Korekta i znaki korektorskie

6. ADOBE PHOTOSHOP  CS5    16 godz.
Grafika rastrowa a grafika wektorowa
Wprowadzenie do grafiki rastrowej
Podstawy koloru w programie Photoshop:
- tryby kolorów i ich mieszania
- RGB a CMYK
- konwersja koloru
- kana?y kolorystyczne
- zarz?dzanie kolorami
- kalibracja monitora
- kalibracja programu
Korzystanie z pasków narz?dziowych i pasków opcji
Palety programu
Otwieranie plików
Zapisywanie i eksport plików
Zmiana rozmiaru i rozdzielczo?ci obrazu
Kadrowanie i obracanie obrazu
Tworzenie selekcji w obrazie
Kopiowanie i wklejanie wyselekcjonowanej cz??ci obrazu
Praca z warstwami
Tworzenie nowych warstw, przekszta?canie i zarz?dzanie warstwami
Kopiowanie i ??czenie warstw
Dopasowanie kolorystyczne obrazu (kontrast, jasno??, barwa, mieszanie kana?ów)
Edycja kolorów (kolor pierwszoplanowy i kolor t?a, wybór kolorów z palet kolorystycznych)
Malowanie przy pomocy narz?dzi Brush (P?dzel)
Tworzenie wype?nie? tonalnych przy pomocy narz?dzia Gradient
Maski (kana?y Alfa)
Tworzenie ?cie?ek (Pathes)
Tworzenie, edycja i formatowanie tekstów w obrazie
Zastosowanie filtrów efektowych
Drukowanie w Photoshopie
Eksport plików do innych aplikacji (InDesign, Illustrator)


7. ADOBE ILLUSTRATOR CS5*     16 godz.
Podstawy koloru w programie Illustrator:
- zarz?dzanie kolorami
- kalibracja programu
Obszar roboczy programu
- paski narz?dziowe
- paski opcji
- palety narz?dziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy
Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów
Tworzenie nowego dokumentu w Illustratorze
Zaznaczanie elementów i rysowanie kszta?tów
Korzystanie z narz?dzi Selection (Zaznaczanie)
Grupowanie i rozgrupowanie wybranych elementów
Transformacja obiektów (skalowanie, obracanie, zmienianie kszta?tu, zniekszta?canie, pochylanie)
Rysowanie za pomoc? narz?dzia Pen (Pióro)
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wype?nienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Malowanie wzorkami, tworzenie nowego wzorku
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Praca z tekstem
- importowanie tekstu
- wpisywanie tekstu
- formatowanie tekstu
- nadawanie atrybutów, zmiana atrybutów
- nadawanie koloru tekstowi
- tekst akapitowy
- tworzenie tekstów na ?cie?kach
- tworzenie nowego stylu dla tekstu, zmiana stylu
Praca z warstwami
- tworzenie nowych warstw
- blokowanie warstw
- ogl?danie warstw
- wklejanie warstw
- ??czenie warstw
Praca z p?dzlami i narz?dziami artystycznymi (Art., Paintbrush, Scatter), tworzenie i edycja p?dzli
Import i umieszczanie obrazów i grafik z innych programów w Illustratorze
Umieszczanie plików Photoshopa w Illustratorze
Eksport plików Illustratora do innych programów
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w Illustratorze
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe

albo

8. COREL DRAW X5*    16 godz.
- Tworzenie nowego dokumentu Corel
- Otwieranie i zamykanie plików Corel
- Importowanie plików w innym formacie
- Export do ró?nych formatów plików
- Zgodno?? importowanych i eksportowanych plików
- Okna aplikacji CorelDRAW
- Paski stanu, przybornik, narz?dzi, pasek w?a?ciwo?ci
- Tworzenie, usuwanie
- Edytowanie obiektu, zmiana rozmiaru, konturu, wype?nienia itd.
- Zmiana po?o?enia, pochylenia obiektu
- Obracanie obiektu
- Grupowanie, ??czenie, odcinanie, spawanie, cz??? wspólna
- Praca z warstwami
- Krzywa Bezier'a
- Praca z w?z?ami, ??czenie, oddzielanie, roz??czanie obiektów
- Tworzenie, edycja tekstu, (tekst artystyczny, tekst akapitowy – ramkowy), zmiana wielko?ci liter
- Formatowanie tekstu: akapitów, kolumn, na poziomie znaków
- Konwertowanie obiektów na krzywe
- Zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, i perspektywa)
- Importowanie plików bitmapowych
- Edycja zdj?? (plików bitmapowych) w programie Corel
- Efekty, filtry i ich zastosowanie przy obróbce zdj?? w Corelu
- Drukowanie i eksportowanie grafik w Corelu
- Eksport plików w formacie PDF
- Przygotowanie plików do druku poligraficznego
- Separacja barwna (rozbarwienia)
- Pliki kompozytowe

9. ADOBE INDESIGN     16 godz.
Podstawy koloru w programie InDesign:
- zarz?dzanie kolorami
- kalibracja programu
Obszar roboczy programu
- paski narz?dziowe
- paski opcji
- palety narz?dziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy
Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów
Tworzenie nowego dokumentu
Tworzenie i edycja stron wzorcowych
Dodawanie i kasowanie stron
Tworzenie ramek tekstowych i graficznych
Modyfikowanie i edycja ramek
Wklejanie w ramki tekstu i grafik
Tworzenie i wprowadzanie tekstu
Formatowanie tekstu
Tworzenie stylów tekstowych i znakowych
Tworzenie tekstów na ?cie?ce
Typografia – formatowanie zaawansowane tekstu i znaków
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wype?nienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Dodawanie grafik i plików graficznych z innych programów
Importowanie plików graficznych z Photoshopa i kana?ów alfa
Wykorzystanie ?cie?ek odcinania
Tworzenie, importowanie i formatowanie tabel
Formatowanie tekstów w tabelach
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w InDesignie
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe

10. Przygotowanie plików do druku:
–  Instalacja sterowników Postscriptowych drukarek w systemach Windows
–  Zawansowane ustawienia sterowników PostScript
–  Przygotowanie plików PostScript w programach DTP
– Ustawienia drukarskie: sk?adki, pasery i linie ci?cia, spady, paski kalibracyjne
–  Pliki otwarte i pliki zamkni?te
–  Separacje i kompozyty
–  Ustawienia Acrobat Distiller
–  Tworzenie PDF-ów
–  Podgl?d PDF/PostScript i ich sprawdzenie


*do wyboru jeden z programów: Adobe Illustrator CS5 lub Corel Draw X5