PROGRAM SZKOLENIA  AutoCAD (przygotowuj?cy do egzaminu ECDL CAD)

czas trwania szkolenia 24 godziny cena 1000z?

1. Wprowadzenie
1.1. Pierwsze kroki
1.1.1. Otwieranie i zamykanie aplikacji CAD
1.1.2. Otwarcie jednego, wielu rysunków
1.1.3. Tworzenie nowego rysunku
1.1.4. Okre?lenie jednostek rysowania/jednostek pracy (metrycznych lub cali)
1.1.5. Okre?lenie zakresu rysunku
1.1.6. Definiowanie, wy?wietlanie siatki oraz blokowanie siatki/skoku
1.1.7. Tworzenie rysunku z wykorzystaniem wskazanego, istniej?cego pliku szablonu
1.1.8. Zapisywanie rysunku jako pliku szablonu
1.1.9. Zapisywanie rysunku w okre?lonej lokalizacji na dysku
1.1.10. Zapisywanie rysunku pod inn? nazw?
1.1.11. Prze??czanie si? pomi?dzy otwartymi rysunkami
1.1.12.W??czanie i wy??czanie wbudowanych pasków narz?dzi
1.1.13. Zamykanie rysunku
1.1.14.U?ywanie dost?pnych funkcji pomocy
1.2. Nawigacja
1.2.1. U?ywanie narz?dzi powi?kszania rysunku
1.2.2. Tworzenie, zapisywanie i ustawianie zapisanych widoków
1.2.3. Wykorzystywanie narz?dzia przesuwania
1.2.4. Od?wie?anie ekranu i regeneracja rysunku
1.3. Wykorzystywanie warstw/poziomów
1.3.1. Tworzenie warstw/poziomów i okre?lanie ich cech
1.3.2. Modyfikacja cech/atrybutów warstwy/poziomu
1.3.3. Wybór bie??cej warstwy/poziomu
1.3.4. Zmiana statusu warstw/poziomów: w??czanie i wy??czanie, zamra?anie i odmra?anie, lokowanie i odblokowanie
1.4. Export/import danych
1.4.1. Eksportowanie rysunku do pliku innego formatu: DXF, DWG, WMF, DWF/PDF
1.4.2. Importowanie plików DXF, DWG do rysunku

2. Operacje podstawowe
2.1. Tworzenie obiektów/elementów
2.1.1. Stosowanie wspó?rz?dnych bezwzgl?dnych i wzgl?dnych, prostok?tnych i biegunowych
2.1.2. Rysowanie linii, prostok?ta, polilinii
2.1.3. Rysowanie ?uku, wielok?ta, ko?a, elipsy, pier?cienia
2.1.4. Rysowanie krzywych typu spline
2.1.5. Tworzenie kreskowania
2.1.6. Automatyczne rozmieszczanie punktów/bloków wzd?u? ?cie?ki
2.1.7. Wykorzystywanie trybu skokowego poruszania kursorem
2.2. Narz?dzia selekcji
2.2.1. Wybieranie pojedynczych/wielu obiektów
2.2.2. Wybieranie obiektów przy u?yciu narz?dzia selekcji okna/?amanej
2.2.3. Wykorzystywanie uchwytów
2.2.4. Selekcja z wykorzystaniem filtrów w?a?ciwo?ci/atrybutu oraz warstwy/poziomu
2.3. Modyfikacja obiektów/elementów
2.3.1. Kopiowanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku, pomi?dzy rysunkami, równie? z wykorzystaniem bloków
2.3.2. Przesuwanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku oraz pomi?dzy rysunkami
2.3.3. Usuwanie obiektów/elementów
2.3.4. Obracanie obiektów/elementów
2.3.5. Skalowanie obiektów/elementów
2.3.6. Generowanie lustrzanego odbicia obiektów/elementów
2.3.7. Rozci?ganie obiektów/elementów
2.3.8. Kopiowanie równoleg?e obiektów/elementów
2.3.9. Tworzenie szyku obiektów/elementów
2.3.10. Przycinanie obiektów przy u?yciu innych obiektów/elementów rysunku
2.3.11.Wycinanie fragmentu obiektów
2.3.12.Rozbijanie obiektów
2.3.13. Przed?u?anie i zmiana d?ugo?ci obiektów/elementów
2.3.14. Fazowanie naro?ników
2.3.15. Zaokr?glanie naro?ników
2.3.16. Edytowanie polilinii/elementów z?o?onych
2.3.17. Konwertowanie obiektów/elementów do postaci polilinii/elementów z?o?onych
2.4. Odczytywanie danych
2.4.1. Mierzenie odleg?o?ci i k?tów
2.4.2. Mierzenie powierzchni
2.5. W?a?ciwo?ci
2.5.1. Zmiana warstwy/poziomu oraz cech/atrybutów obiektów/elementów
2.5.2. Przypisywanie w?a?ciwo?ci/atrybutów jednego obiektu/elementu innym obiektom/elementom rysunku
2.5.3. Ustawianie, zmiana typu linii, grubo?ci, koloru obiektów/elementów
2.6. Opisy (teksty i wymiarowanie)
2.6.1. Wstawianie i edycja tekstu
2.6.2. Tworzenie i edycja stylu tekstów. Ustawianie stylu tekstów jako stylu bie??cego
2.6.3. Zmiana stylu oraz czcionki obiektów tekstowych
2.6.4. Tworzenie wymiarów
2.6.5. Tworzenie i edycja stylu wymiarowania. Ustawianie stylu wymiarowania jako stylu bie??cego
2.6.6. Zmiana stylu i czcionki obiektów wymiarowania
2.6.7. Wstawianie tolerancji geometrycznej

3. Zagadnienia zaawansowane
3.1. Bloki
3.1.1. Tworzenie bloków
3.1.2. Wstawianie bloków do rysunku
3.1.3. Zapisywanie bloków
3.1.4. Biblioteki bloków
3.1.5. Definiowanie i edycja atrybutów
3.1.6. Wstawianie obiektów/elementów oraz plików z biblioteki
3.1.7. Wykorzystywanie eksportu atrybutów z bloków do tworzenia zestawie? elementów
3.2. Technologia OLE
3.2.1. Osadzanie/??czenie pliku i wy?wietlanie go jako obiektu
3. Do??czanie hiper??cza do obiektu


4. Wydruk
4.1. Drukowanie / Opcje drukowania
4.1.1. Wykorzystywanie arkuszy przestrzeni modelu i papieru
4.1.2. Tworzenie, wykorzystywanie i modyfikacja arkuszy przestrzeni modelu
4.1.3. Tworzenie, wykorzystywanie i okre?lanie skali rzutni
4.1.4. Dodawanie tabelki/bloku rysunku
4.1.5. Wybieranie drukarki/plotera
4.1.6. Dodawanie i wykorzystywanie tabeli stylów wydruku
4.1.7. Wydruk ca?o?ci lub cz??ci rysunku w skali lub dopasowanego do rozmiaru strony