Kurs ECDL MODU? 1 Podstawy technik informatycznych.

Cena 150z? za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- poj?cie hardware, czynników, które mog? wp?yn?? na wydajno?? komputera oraz poj?cia urz?dze? peryferyjnych

- poj?cie software, w tym równie? dotycz?c? powszechnych aplikacji oraz oprogramowania systemów operacyjnych

- sieci komputerowych oraz ró?nych sposobów ??czenia si? z Internetem

- poj?cie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (IGT), ??cznie z przyk?adami i ich praktycznym zastosowaniem w codziennym ?yciu

- zagadnia zwi?zane z bezpiecze?stwem i higien? pracy przy u?yciu komputerów

- zagadnia zwi?zane z ochron? bezpiecze?stwa u?ytkowania komputera

- zagadnia prawne zwi?zane z u?ytkowaniem komputera

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 1