Kurs Word przygotowuj?cy do egzaminu ECDL modu? 3

Cena netto 400z? za 16 godzin ( 2 spotkania po 8 godzin ) TERMINY KURSU

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- praca z dokumentami i zapisywanie ich w postaci ró?nych formatów plików, wybor odpowiednich opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu zwi?kszenia szybko?ci i efektywno?ci pracy,

- tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania, zastosowanie ró?nych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak równie? stosowanie dobrych praktyk odnosz?cych si? do wyboru odpowiednich opcji formatowania,

- wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków,

- przygotowywanie dokumentów przed dokonaniem wysy?ki seryjnej, stosowania opcji ustawie? strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem.

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 3

 

Cennik certyfikacji ECDL