Kurs Excel podstawowy przygotowuj?cy do egzaminu ECDL modu? 4

Cena netto 400z? za 16 godzin ( 2 spotkania po 8 godzin ) TERMINY KURSÓW

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w ró?nych formatach plików,

- u?ywanie dost?pnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jako?ci i efektywno?ci pracy,

- wprowadzanie danych do komórek oraz pos?ugiwanie si? dobrymi praktykami przy tworzeniu list.

- zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,

- edycja wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i od-powiednia zmiana nazwy arkuszy,

- tworzenie matematycznych i logicznych regu? przy u?yciu standardowych funkcji dotycz?cych arkuszy kalkulacyjnych.

- pos?ugiwania si? dobrymi praktykami w tworzenie regu? oraz rozpoznawania b??dnych warto?ci w regu?ach, formatowania liczb i zawarto?ci tekstowych w skoroszycie (sk?adaj?cym si? z kilku arkuszy), wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawid?owego przekazania informacji,

- prawid?owe ustawienie strony ze skoroszytem oraz sprawdzenie i poprawy zawarto?ci przed ostatecznym wydrukowaniem.

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla SYLABUS ECDL MODU? 4

Cennik certyfikacji ECDL