Kurs ECDL MODU? 5 Bazy danych.

Cena 250z? za 16 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- rozumienie istoty baz danych oraz sposobu ich organizacji i u?ywania,

- tworzenie prostych baz danych i pogl?du ich zawarto?ci w ró?nych trybach, tworzenia tabel, okre?lania i modyfikowania pól i ich w?a?ciwo?ci, wprowadzania i edycji danych w tabeli,

- sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenia,

- modyfikacje i uruchamianie kwerendy w celu wybierania okre?lonych informacji z bazy danych,

- rozumienie czym jest formularz i tworzenia formularza w celu wprowadzania,

- modyfikowanie i usuwanie rekordów i danych w rekordach,

- tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do roz-powszechnienia.


Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 5