Kurs PowerPoint przygotowuj?cy do egzaminu ECDL modu? 6

Cena netto 400z? za 16 godzin ( 2 spotkania po 8 godzin ) TERMINY KURSU

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- u?ywanie aplikacji oraz zapisywanie prezentacji w ró?nych formatach plików,

- korzystanie z istniej?cych funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwi?kszenia wydajno?ci pracy,

- rozró?nianie sposobów wy?wietlania prezentacji wraz z umiej?tno?ci? zastosowania, podczas ich u?ycia, ró?nych sposobów uk?adu i wygl?du slajdów, wprowadzanie, edycji i formatowania tekstu w prezentacjach oraz stosowania dobrych praktyk w nadawaniu tytu?ów slajdom,

- wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w odpowiedni sposób specyficznych informacji,

- wstawianie i edycja obrazów i rysunków,

- stosowanie animacji i ró?nych efektów przej?? oraz sprawdzenia i poprawienia zawarto?ci prezentacji przed jej ko?cowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.


Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 6

 

Cennik certyfikacji ECDL