Kurs EWMAPA - poziom zaawansowany

Specjalistyczny system grafiki komputerowej EWMAPA

EWMAPA jest programem grafiki komputerowej zaprojektowanym dla infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce, mającym szerokie zastosowanie przy opracowywaniu i aktualizacji map numerycznych i opracowań graficznych. Program ten wykorzystywany jest najczęściej przez geodetów i kartografów oraz administrację geodezyjną i kartograficzną.

EWMAPA jest relacyjno – obiektowo – warstwowym programem, umożliwiającym budowę i bieżącą aktualizację graficznej bazy danych, prezentację graficzną zapisanych w bazie danych informacji oraz edycję map numerycznych o różnej formie i treści a także edycję opracowań graficznych danych przestrzennych.

Program zakresu rozszerzonego kursu dla użytkowników programu EWMAPA :

 • zasady prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej,
 • metody analizy baz części graficznej ewidencji gruntów,
 • metody łączenia baz działek,
 • metody łączenia warstw tematycznych,
 • zaawansowane metody wyszukiwania danych w bazie działek,
 • zmiany globalne w bazie działek,
 • zaawansowane metody wyszukiwania   danych   na   warstwach,
 • zmiany   globalne   na   warstwach,
 • obiekty   numerycznej   mapy ewidencyjnej,
 • omówienie przykładowej konfiguracji obiektów budynkowych,
 • prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej,
 • wydawanie danych w formacie swde,
 • wykorzystywanie obiektów i szrafur do opracowań tematycznych.

Uczestnicy kursu z zakresu rozszerzonego muszą mieć ukończony kurs z zakresu podstawowego oraz praktykę w wykorzystywaniu programu EWMAPA.