Kurs jednodniowy Kasy fiskalne

Koszt: cena netto 292 z?, cena brutto: 359,16 z?

 

Zaj?cia teoretyczne: 2 godz.

 Rozporz?dzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestruj?cych:

 - szczegó?owe kryteria i warunki techniczne, którym musz? odpowiada? kasy rejestruj?ce,

 - warunki stosowania kas przez podatników,

 -  informacj? które musza by? zawarte na paragonie,

 - budowa i rodzaje kas, systemu kasowe,

 - kryteria i sposób przeprowadzenia kontroli przez US

 - obowi?zki kasjera.

 

 Zaj?cia praktyczne: 6 godz

 - ewidencja sprzeda?y za pomoc? kasy,

 - sprzeda? przy u?yciu kodów PLU,

 - sprzeda? za pomoc? czytnika kodów kreskowych,

 - ró?ne formy p?atno?ci,

 - storno-anulowanie paragonu, anulowanie jednej pozycji z paragonu,

 - rabat%, rabat kwotowy,

 - zwrot, doliczenie kaucji,

 - wp?ata, wyp?ata gotówki z kasy,

 - programowanie nag?ówka,

 - programowanie stawek VAT.,

 - programowanie nowych towarów lub us?ug,

 - sprawdzanie ceny,

 - otwarcie szuflady,

 - wy?wietlanie daty i godziny,

 - raporty: niezeruj?ce i zeruj?ce,

 - raport dobowy,

 - raport miesi?czny,

 - raport okresowy,

 - raport towarów zaprogramowanych,

 - raport opakowa? zwrotnych