Kurs, szkolenie Moodle

16 godzin. Cena netto 850z?, cena brutto 1045,50 z?

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

1. Wprowadzenie


- Dla kogo przeznaczona jest ta ksi??ka?
- Plan tworzenia witryny nauczania
- Krok po kroku - korzystanie z ka?dego z rozdzia?ów
- Krok 1. Zrozumienie podej?cia Moodle'a do nauczania
- Krok 2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a
- Krok 3. Tworzenie struktury witryny nauczania
- Krok 4. Dodawanie podstawowego materia?u do kursu
- Krok 5. Tworzenie zasobów interaktywnych
- Krok 6. Dodawanie elementów spo?eczno?ciowych
- Krok 7. Tworzenie strony powitalnej
- Krok 8. Korzystanie z narz?dzi nauczyciela
- Krok 9. Rozszerzanie Moodle'a

Idea Moodle'a

Do?wiadczenia u?ytkowników Moodle'a
- Strona g?ówna Moodle'a
- Wewn?trz kursu
- Tryb edycji
- Zasoby i elementy interaktywne
- Blok administracji
- I wiele wi?cej

Architektura Moodle'a
- Katalog aplikacji Moodle'a
- Katalog danych Moodle'a
- Baza danych Moodle'a2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a

- Eksperymenty na w?asn? r?k?
- Korzystanie z tego rozdzia?u

Instalacja Moodle'a
- Krok 1. instalacji - serwer
- Krok 2. instalacji - poddomena czy podkatalog?
- Krok 3. instalacji - pobranie i rozpakowanie Moodle'a
- Krok 4. instalacji - katalog danych Moodle'a
- Krok 5. instalacji - baza danych
- Krok 6. instalacji - skrypt instalacyjny

3. Konfiguracja witryny

Eksperymenty na w?asn? r?k?
Menu administracji witryny
- Dost?p do menu administracji witryny
Uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie przy u?yciu zewn?trznej bazy danych lub zewn?trznego serwera
- Konta utworzone r?cznie i zawieszanie kont
Zapisy
- Zapisy wewn?trzne
J?zyk
- Pliki pakietów j?zykowych
- Ustawienia j?zykowe
- Ustawienia zabezpiecze?
- Filtry
Konfiguracja strony g?ównej
- Jak korzysta? z tego podrozdzia?u
- Ustawienia strony g?ównej
Kopie bezpiecze?stwa
Zadania programu cron
Podsumowanie


4. Tworzenie kategorii i kursów

Kategorie kursów a odbiór witryny
- Tworzenie kategorii kursów
- Ustalanie kolejno?ci kursów
- Dodawanie kursu do kilku kategorii
Zmiana kategorii kursu
- Ustawienia kursu
R?czne zapisywanie nauczycieli i uczniów
Bloki

5. Dodawanie materia?u statycznego do kursu

Jakie rodzaje materia?ów statycznych mo?na doda??
- Zasoby
Pliki
- Do czego s?u?y przesy?anie plików?
- Typy plików
- Zamieszczanie odno?ników do przes?anych plików
- Kiedy warto korzysta? z przesy?ania plików?
Strony tekstowe
- Wybór formatu strony tekstowej
- Ustawienia okna
Strony internetowe
- Korzy?ci ze stosowania j?zyka HTML w trakcie edycji stron internetowych
- Tworzenie strony w edytorze HTML i przesy?anie jej do Moodle'a
- Nauka j?zyka HTML
Odno?niki
- Odno?nik a strona internetowa
Katalogi
- Dlaczego warto korzysta? z katalogów?
Etykiety
Dodawanie multimediów (dwi?ków i filmów)
- Osadzanie plików multimedialnych
- Przesy?anie plików multimedialnych

6. Dodawanie materia?u interaktywnego do kursu

Zadanie
- Rodzaje zada?
- Tworzenie zadania
- Wersja do wydruku
- Podkre?lanie, ?e zadania s? obowi?zkowe
Lekcja
- Czym s? lekcje?
- Ustawienia lekcji
- Strona z pierwszym pytaniem
- Tworzenie stron z pytaniami
- Tworzenie stron a przypisywanie przej??
- Przebieg lekcji
- Edycja lekcji
- Tabele ga??zi
Quizy
- Ustawienia quizu
- Edycja quizu
SCORM/AICC
Ankieta
- Tworzenie ankiety
- Typy ankiet
- Zastosowanie ró?nych typów ankiet
G?osowanie
- Punkt widzenia uczniów
- Punkt widzenia nauczyciela

7. Dodawanie elementów spo?eczno?ciowych

Czat
- Ustawienia czatu
Forum
- Dyskusja a temat
- Wykorzystanie forum w celu przesy?ania wiadomo?ci do wielu osób
- Wiele forów
- Ustawienia forów
S?ownik poj??
- Dodawanie poj?? do s?ownika
- S?ownik globalny a s?ownik lokalny
- S?ownik g?ówny a s?ownik tymczasowy
- Oceny i komentarze
Strony wiki
- Typ wiki i tryb grup
- Znaczniki wiki a HTML
- Przesy?anie plików binarnych
- CamelCase
- Opcje administracyjne uczniów
- Nazwa strony
- Wybór pierwszej strony
Warsztaty
- Strategie warsztatów
- Tworzenie warsztatów
- Ustawienia warsztatów

8. Tworzenie strony powitalnej

Pierwsze wra?enie
Dostosowywanie strony logowania
Dostosowywanie strony g?ównej
- Bloki na stronie g?ównej
??czenie dost?pu anonimowego, przez konto go?cia i zarejestrowane konta
- Ustawienia bezpiecze?stwa
Wygl?d witryny
- Motywy - kolory i style
- W?asne logo
- W?asny nag?ówek i stopka
- W?asne ikony
- W?asne ?a?cuchy znaków


9. Narz?dzia dla nauczycieli

Raporty i logi
- Strona raportów
- Wy?wietlanie logów
- Wy?wietlanie raportów aktywno?ci
- Statystyki witryny
Skale ocen
- Przypisywanie skali do elementu interaktywnego
- Tworzenie w?asnych skal

Oceny
- Wy?wietlanie ocen
- Kategorie ocen
- Tworzenie i wy?wietlanie kategorii
- ?rednia wa?ona ocen
- Waga ocen a waga kategorii
- ?rednia wa?ona kategorii
- Punkty, procenty, litery
Forum nauczycieli
Role

10. Rozszerzanie Moodle'a i administrowanie serwisem

Dodatkowe modu?y
- Pobieranie modu?ów
- Instalacja modu?ów
- Zarz?dzanie modu?ami
Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i duplikacja kursów
- Co zawiera kopia zapasowa?
- Kopia zapasowa Moodle'a, bazy danych i katalogu
- Automatyczne kopie zapasowe
- Kopia zapasowa bazy danych
- Program phpMyAdmin
- Kopia zapasowa katalogów Moodle'a
- Plan odtwarzania systemu po awarii
- Duplikacja kursu
- Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pojedynczego kursu
- Resetowanie kursu
Role
- Poj?cia
- Wbudowane role w Moodle'u
- Przypisywanie roli
- Edycja uprawnie? roli (339)
- Zalecenia dotycz?ce pracy z rolami