Zosta? urz?dnikiem mianowanym

- stabilizacja

- wiedza

- wzrost wynagrodzenia

- presti?

Szkolenie skierowane jest do pracowników korpusu s?u?b cywilnych zatrudnionych w administracji publicznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu dla osób ubiegaj?cych si? o status urz?dnika mianowanego


Wymagane dokumenty:
Dyplom uko?czenia uczelni wy?szej
1 zdj?cie
Formularz zg?oszenia


Program szkolenia Urz?dnik mianowany:
- Organizacja i zarz?dzanie         10godz
- Zagadnienia mi?dzynarodowe        20godz
- Administracja                10godz
- Prawo                    30godz
- Finanse i bud?et pa?stwa        20godz
- Zagadnienia makroekonomiczne        10godz
- Zamówienia publiczne - podst. poj?cia    20godz
- sprawdzian umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów i wykorzystania informacji 20godz
Wiadomo?ci bie??ce z kraju i zagranicy     5godz


Koszt uczestnictwa 2000z?

w cen? wliczony jest koszt materia?ó dydaktycznych oraz poczestunek dla uczestnikó

Uczestnicy szkolenia otrzymaj? za?wiadczenie o jego uko?czeniu

kontakt 607-575-458