Kurs EWMAPA - podstawowy

Specjalistyczny system grafiki komputerowej EWMAPA

EWMAPA jest programem grafiki komputerowej zaprojektowanym dla infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonuj?cej w Polsce, maj?cym szerokie zastosowanie przy opracowywaniu i aktualizacji map numerycznych i opracowa? graficznych. Program ten wykorzystywany jest najcz??ciej przez geodetów i kartografów oraz administracj? geodezyjn? i kartograficzn?.

EWMAPA jest relacyjno – obiektowo – warstwowym programem, umo?liwiaj?cym budow? i bie??c? aktualizacj? graficznej bazy danych, prezentacj? graficzn? zapisanych w bazie danych informacji oraz edycj? map numerycznych o ró?nej formie i tre?ci a tak?e edycj? opracowa? graficznych danych przestrzennych.

Program zakresu podstawowego kursu dla u?ytkowników programu EWMAPA:

 • omówienie podstawowych elementów programu EWMAPA,
 • omówienie konfiguracji programu,
 • metody zak?adania baz,
 • zasady numeracji dzia?ek ewidencyjnych oraz punktów za?ama? granic i u?ytków gruntowych,
 • metody aktualizacji bazy dzia?ek ewidencyjnych i u?ytków gruntowych,
 • zasady prowadzenia bazy dzia?ek,
 • podstawowe metody analizy baz ewidencyjnych cz??ci graficznej,
 • warstwy tematyczne,
 • metody wyszukiwania danych w programie EWMAPA,
 • wprowadzenie do obiektowania,
 • metody sporz?dzania wydruków i wyrysów.