Kurs EWMAPA - podstawowy

Specjalistyczny system grafiki komputerowej EWMAPA

EWMAPA jest programem grafiki komputerowej zaprojektowanym dla infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce, mającym szerokie zastosowanie przy opracowywaniu i aktualizacji map numerycznych i opracowań graficznych. Program ten wykorzystywany jest najczęściej przez geodetów i kartografów oraz administrację geodezyjną i kartograficzną.

EWMAPA jest relacyjno – obiektowo – warstwowym programem, umożliwiającym budowę i bieżącą aktualizację graficznej bazy danych, prezentację graficzną zapisanych w bazie danych informacji oraz edycję map numerycznych o różnej formie i treści a także edycję opracowań graficznych danych przestrzennych.

Program zakresu podstawowego kursu dla użytkowników programu EWMAPA:

 • omówienie podstawowych elementów programu EWMAPA,
 • omówienie konfiguracji programu,
 • metody zakładania baz,
 • zasady numeracji działek ewidencyjnych oraz punktów załamań granic i użytków gruntowych,
 • metody aktualizacji bazy działek ewidencyjnych i użytków gruntowych,
 • zasady prowadzenia bazy działek,
 • podstawowe metody analizy baz ewidencyjnych części graficznej,
 • warstwy tematyczne,
 • metody wyszukiwania danych w programie EWMAPA,
 • wprowadzenie do obiektowania,
 • metody sporządzania wydruków i wyrysów.