J?zyk SQL w bazie MYSQL

czas trwania kursu 2 dni (16 godzin)

zobacz terminy kursów na 2016 rok

Program kursu:

Relacyjne modele baz danych

Operatory relacyjne

Charakterystyka j?zyka deklaratywnego SQL

Sk?adnia j?zyka SQL

 

J?zyk DQL (Data Query Language)

Komenda SELECT

Aliasy kolumn, tabel

Funkcje tekstowe, liczbowe, obs?uga daty

Funkcje grupuj?ce

??czenie tabel wewn?trzne i zewn?trzne (klauzula JOIN)

Operator UNION

Podzapytania zagnie?d?one

Pozdapytania skorelowane

 

J?zyk DML (Data Modification Language)

Wstawianie wierszy (klauzla INSERT)

Wstawianie wierszy poprzez zapytanie

Zmiana zawarto?ci wierszy (UPDATE)

Usuwanie wierszy (DELETE)

 

J?zyk DDL (Data Definition Language)

Tworzenie, zmiana w?asno?ci, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP)

Tworzenie tabel poprzez zapytanie

 

Wi?zy integralno?ci (CONSTRAINTS)

Opcje NULL i NOT NULL

Klauzula CONSTRAINT

Typ ENUM, SET

Warunek PRIMARY KEY

Warunek UNIQUE

Warunek FOREIGN KEY

Klauzula DEFAULT

 

Transakcje

Polecenie BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT