Kurs, Szkolenie Ochrona informacji niejawnych

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
nowa ustawa + nowe akty wykonawcze    
= skuteczna ochrona informacji niejawnych !

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, sektora prywatnego, przedsi?biorców, przedstawicieli instytucji u?yteczno?ci publicznej przetwarzaj?cych informacje niejawne

Wykwalifikowana kadra naukowo- dydaktyczna

Program szkolenia:

Organizacja ochrony informacji niejawnych
Post?powanie sprawdzaj?ce
Post?powanie odwo?awcze
Kancelaria tajna
Szkolenie OIN
Bezpiecze?stwo teleinformatyczne
Bezpiecze?stwo przemys?owe
Ewidencje i udost?pnianie danych oraz akt post?powa?
Rozporz?dzenia/ zmiany w obowi?zuj?cym prawie

Czas trwania szkolenia– 1 dzie?
Koszt netto uczestnictwa– 400 z?.

W cen? wliczony jest koszt materia?ów dydaktycznych oraz pocz?stunek  dla uczestników.
Uczestnicy szkolenia otrzymuj? za?wiadczenie o jego uko?czeniu.
Warunkiem otrzymania za?wiadczenia jest uiszczenie op?aty.

Uwaga!
Mo?liwo?? przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy!

kontakt: 607-575-458