Kursu programowanie w VBA w Excelu

24 godzin. Cena netto 750 z?, cena brutto 922,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok

Zwi?z?e wprowadzenie do j?zyka Visual Basic


1) Krótkie omówienie ?rodowiska  VBA w Excelu (klawisz Alt+F11)
eksplorator projektu (obiekty Excela, modu?y, modu?y klasy i formatki)
w?a?ciwo?ci Name i CodeName arkuszy Excela
nazwa projektu i zabezpieczanie
ustawienie kolorowania sk?adni (Tools >> Option)
uzyskiwanie pomocy >> przegladarka obiektów

2) Zmienne i sta?e (zakres i czas „?ycia”)
zmienne lokalne
zmienne modu?owe
zmienne publiczne
statyczne
typy zmiennych
nazewnictwo zmiennych

3) Tablice
statyczne      Dim MyTabl(1 To 7) As Integer
dynamiczne Dim MyTabl() As String
ReDim MyTabl(2 To 5)
ReDim Preserve MyTabl(2 To 5)
Funkcje LBound(MyTabl) i UBound(MyTabl)

Procedury
procedury typu Sub, Function i Property
zakres procedur : publiczne i prywatne
wywo?ywanie procedur
Narz?dzia>>Makro>>Makra — Alt+F8
F5
F8 ( krokowo)
z innych procedur
parametry i argumenty (nazwane argumenty)
ByRef i ByVal
procedury rekurencyjne

4) Funkcje wbudowane
interakcyjne -  Msgbox i Inputbox
stringowe - Left, Right, Mid Inst. Trim
informacyjne IsNumeric (odpowiednik CZY.LICZBA), TypeName, VarType ....
daty i czasu

Instrukcje steruj?ce
If  .......... Then
For...Next >> Exit For
Do While (until) >> Exit Do
For each
Select Case
Instrukcje Exit

5) Metody dost?pu do plików i katalogów
klasyczna
Open scie?ka & nazwa_pliku For Output (Output , Append)  #FileNumber  
FileSystemObject do?aczaj?c bibliotek? WINNT\system32\scrrun.dll           

Dim fso As FileSystemObject               Set fso = New FileSystemObject

Obs?uga b??dów

Programowanie w Excelu


1)Podstawowe obiekty Excel’a w?a?ciwo?ci i metody
Application
w?a?ciwo?ci EnableEvents, DisplayAlerts, StatusBar
metoda OnKey (do wywo?ywania procedur)
metoda InputBox w porównaniu z funkcj? InputBox VBA
metoda Intersect (cz??? wspólna zakresów komórek)
metoda Union (suma zakresów komórek)
metoda Calculate (przeliczanie skoroszytu lub poszczególnych arkuszy roboczych)
Workbook i kolekcja Workbooks
tworzenie nowego skoroszytu
zapisywanie
otwieranie istniej?cych skoroszytów
 zliczanie wszystkich otwartych skoroszytów
Worksheet i kolekcje Worksheets , Sheets
wstawianie nowych arkuszy
zalety odwo?ywania si? do arkuszy przy pomocy w?. CodeName
metoda Protect (zabezpieczanie arkusza)
w?a?ciwo?? UsedRange
pozosta?e operacje na arkuszach
Range
w?a?ciwo?ci Cells, Address
w?a?ciwo?ci Row, Column oraz Rows, Columns
w?a?ciwo?ci Currentregion, SpecialCells
w?a?ciwo?? End, EntireRow, EntireColumn
w?a?ciwo?? NumberFormat (sposób wy?wietlania liczb w komórkach)
metoda Offset, Resize
zliczanie warto?ci z tabeli przy pomocy p?tli
zliczanie warto?ci z tabeli w oparciu o pewne kryteria
zliczanie warto?ci z wielu arkuszy z ró?nych skoroszytów
porównanie w?asnych funkcji z formu?ami tablicowymi Excela
automatyczne dodawanie komentarzy do komórek

Name kolekcja Names
wyszukiwanie wszystkich nazw globalnych i „lokalnych”
 sprawdzanie poprawno?ci nazw

2) Procedury zdarze?
Aplikacji (przy u?yciu modu?u klasy) np. automatyczne dodawanie wcze?niej skonstruowanej palety kolorów do nowego skoroszytu
Skoroszytu (przy otwieraniu, zamykaniu, aktywacji i deaktywacji)
Arkusza roboczego
Worksheet_SelectionChange  np. pod?wietlanie aktywnego wiersza” w tabeli
Worksheet_Change np. profesjonalne Sprawdzanie poprawno?ci danych

3) Programowanie paska Menu i pasków narz?dziowych
4) Wbudowane okna dialogowe (metoda Show)

5) Tworzenie w?asnych okienek dialogowych
kontrolki przycisk, pole tekstowe, pola listy
kontrolki TabStrip i MultiPage (zak?adki formularza)
automatyczne wstawianie dat do komórek Excela przy pomocy formularza i kontrolki kalendarz
zastosowanie w?asnych formularzy do wyszukiwania danych
programowanie kontrolek dodanych do arkuszy

6) Programowanie wykresów i tabel przestawnych
7) Obiekty Shape (kszta?ty)

8) Drukowanie arkuszy
automatyczne wstawianie podzia?u stron
ustawianie nag?ówków i stopek

9) Komunikacja z innymi aplikacjami
tworzenie tabel w Wordzie na bazie tabel Excela
zarys komunikacji z bazami danych
wysy?anie e_maili