Kursu programowanie w VBA w Excelu

24 godzin. Cena netto 750 zł, cena brutto 922,50 zł


Zobacz terminy na 2016 rok

Zwięzłe wprowadzenie do języka Visual Basic


1) Krótkie omówienie środowiska  VBA w Excelu (klawisz Alt+F11)
eksplorator projektu (obiekty Excela, moduły, moduły klasy i formatki)
właściwości Name i CodeName arkuszy Excela
nazwa projektu i zabezpieczanie
ustawienie kolorowania składni (Tools >> Option)
uzyskiwanie pomocy >> przegladarka obiektów

2) Zmienne i stałe (zakres i czas „życia”)
zmienne lokalne
zmienne modułowe
zmienne publiczne
statyczne
typy zmiennych
nazewnictwo zmiennych

3) Tablice
statyczne      Dim MyTabl(1 To 7) As Integer
dynamiczne Dim MyTabl() As String
ReDim MyTabl(2 To 5)
ReDim Preserve MyTabl(2 To 5)
Funkcje LBound(MyTabl) i UBound(MyTabl)

Procedury
procedury typu Sub, Function i Property
zakres procedur : publiczne i prywatne
wywoływanie procedur
Narzędzia>>Makro>>Makra — Alt+F8
F5
F8 ( krokowo)
z innych procedur
parametry i argumenty (nazwane argumenty)
ByRef i ByVal
procedury rekurencyjne

4) Funkcje wbudowane
interakcyjne -  Msgbox i Inputbox
stringowe - Left, Right, Mid Inst. Trim
informacyjne IsNumeric (odpowiednik CZY.LICZBA), TypeName, VarType ....
daty i czasu

Instrukcje sterujące
If  .......... Then
For...Next >> Exit For
Do While (until) >> Exit Do
For each
Select Case
Instrukcje Exit

5) Metody dostępu do plików i katalogów
klasyczna
Open scieżka & nazwa_pliku For Output (Output , Append)  #FileNumber  
FileSystemObject dołaczając bibliotekę WINNT\system32\scrrun.dll           

Dim fso As FileSystemObject               Set fso = New FileSystemObject

Obsługa błędów

Programowanie w Excelu


1)Podstawowe obiekty Excel’a właściwości i metody
Application
właściwości EnableEvents, DisplayAlerts, StatusBar
metoda OnKey (do wywoływania procedur)
metoda InputBox w porównaniu z funkcją InputBox VBA
metoda Intersect (część wspólna zakresów komórek)
metoda Union (suma zakresów komórek)
metoda Calculate (przeliczanie skoroszytu lub poszczególnych arkuszy roboczych)
Workbook i kolekcja Workbooks
tworzenie nowego skoroszytu
zapisywanie
otwieranie istniejących skoroszytów
 zliczanie wszystkich otwartych skoroszytów
Worksheet i kolekcje Worksheets , Sheets
wstawianie nowych arkuszy
zalety odwoływania się do arkuszy przy pomocy wł. CodeName
metoda Protect (zabezpieczanie arkusza)
właściwość UsedRange
pozostałe operacje na arkuszach
Range
właściwości Cells, Address
właściwości Row, Column oraz Rows, Columns
właściwości Currentregion, SpecialCells
właściwość End, EntireRow, EntireColumn
właściwość NumberFormat (sposób wyświetlania liczb w komórkach)
metoda Offset, Resize
zliczanie wartości z tabeli przy pomocy pętli
zliczanie wartości z tabeli w oparciu o pewne kryteria
zliczanie wartości z wielu arkuszy z różnych skoroszytów
porównanie własnych funkcji z formułami tablicowymi Excela
automatyczne dodawanie komentarzy do komórek

Name kolekcja Names
wyszukiwanie wszystkich nazw globalnych i „lokalnych”
 sprawdzanie poprawności nazw

2) Procedury zdarzeń
Aplikacji (przy użyciu modułu klasy) np. automatyczne dodawanie wcześniej skonstruowanej palety kolorów do nowego skoroszytu
Skoroszytu (przy otwieraniu, zamykaniu, aktywacji i deaktywacji)
Arkusza roboczego
Worksheet_SelectionChange  np. podświetlanie aktywnego wiersza” w tabeli
Worksheet_Change np. profesjonalne Sprawdzanie poprawności danych

3) Programowanie paska Menu i pasków narzędziowych
4) Wbudowane okna dialogowe (metoda Show)

5) Tworzenie własnych okienek dialogowych
kontrolki przycisk, pole tekstowe, pola listy
kontrolki TabStrip i MultiPage (zakładki formularza)
automatyczne wstawianie dat do komórek Excela przy pomocy formularza i kontrolki kalendarz
zastosowanie własnych formularzy do wyszukiwania danych
programowanie kontrolek dodanych do arkuszy

6) Programowanie wykresów i tabel przestawnych
7) Obiekty Shape (kształty)

8) Drukowanie arkuszy
automatyczne wstawianie podziału stron
ustawianie nagłówków i stopek

9) Komunikacja z innymi aplikacjami
tworzenie tabel w Wordzie na bazie tabel Excela
zarys komunikacji z bazami danych
wysyłanie e_maili