Kurs Visual Basic

3 dni (24 godzin) 750z? netto + 23%VAT  (cena brutto 922,50z?)

ZOBACZ DOST?PNE TERMINY: Visual Basic szkolenie


Kurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

Makra - automatyzacja zada? w arkuszach
Rejestracja i uruchamianie makr
Pod??czanie makr do interfejsu skoroszytu lub programu

Edycja i zarz?dzanie kodem VBA
Budowa okna edytora VBA
Modyfikacja kodu VBA
Modu?y VBA
Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

Wst?p do programowania
Procedury i funkcje
Operatory
Typy danych VBA
Zmienne i sta?e
Uruchamianie programu
Uruchamianie krokowe
Czujki - ?ledzenie warto?ci zmiennych

Przetwarzanie tekstów
??czenie ci?gów znaków
Funkcje przetwarzaj?ce ci?gi znaków
Konwersja na inne typy

Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i p?tle)
Instrukcja warunkowa "If ... Then ... Else If ... Else ... End If"
Instrukcja wyboru "Select Case"
P?tla "For ... Next"
P?tla "For Each ... In ... Next"
P?tla "Do ... Loop"
Instrukcja przerwania p?tli ("Exit")

VBA w arkuszu kalkulacyjnym
Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
Klasy i kolekcje
Hierarchia obiektów w MS Excel
Metody i w?asno?ci
Odwo?ania do komórek
Operacje na wpisach aktywnej komórki
Odwo?ania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
Odwo?ania do arkuszy i tworzenie arkuszy
Operacje na plikach textowych
Pobieranie danych od u?ytkownika ("InputBox")
Funkcje definiowane przez u?ytkownika
Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Ochrona kodu
Obs?uga b??dów