Budowanie zaawansowanych stron www: CMS, PORTALU przy pomocy Joomla

 

Zobacz terminy na 2016 rok

Kurs Joomla obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

1. Omówienie systemu Joomla
- co to jest?
- do czego mo?emy wykorzysta? ten system?

2. Przygotowania do instalowania Joomla
- sk?d pobra? pliki instalacyjne
- jak? instalacj? wybra?
- czy wersja polskoj?zyczna czy angielska
- wymagania systemowe
- jak stworzy? baz? ( mysql ) dla joomla (mysql)
- przenoszenie plików instalacyjnych na serwer

3. Instalowanie Joomla
- omówienie sposobów instalacji
- instalacja lokalnie
- instalacja na serwerze zdalnym (r?cznie tworzymy u?ytkownika a tak?e baz? mysql)
- instalacja na serwerze zdalnym ( za pomoc? automatów)

4. Ró?ne wersje j?zykowe
- instalacja j. polskiego
- instalacja wybranego innego j?zyka
- zmiana j?zyka z polskiego na angielski i odwrotnie
- odinstalowywanie np. j?zyka polskiego

5. Panel administracyjny omówienie menu i ustawie? ( podstawy )
- logowanie si? do panela administracyjnego
- omówienie panelu administracyjnego

6. Sekcje i kategorie
- co to jest sekcja
- do czego s?u?y sekcja
- jak tworzymy sekcj?
- co to jest kategoria
- do czego s?u?y kategoria
- jak tworzymy kategori?
- przypisywanie kategorii do sekcji

7. Tworzenie artyku?u
- co to jest artyku?
- jak stworzy? artyku?
- omówienie sposobów tworzenia artyku?u: html, edytor
- tworzenie przyk?adowego artyku?u
- formatowanie
- podzia? artyku?u
- wstawianie obiektów do artyku?u: zdj?cie, filmów itp
- wstawianie linków np. do strony, adresu e-mail itp
- publikowanie artyku?ów
- artyku? na stron? startow?
- usuwanie artyku?u
- wst?p do artyku?u i czytaj wi?cej

8. Konfiguracja artyku?u
- przegl?d dost?pnych opcji
- zmiana opcji globalnych ( dotyczy wszystkich artyku?ów )
- zmiana opcji lokalnych ( dotyczy jednego artyku?u )
- wstawianie i ukrywanie opisu artyku?u (autor, data utworzenia i modyfikacji itp.)
- ukrywanie ca?ego lub wybranej cz??ci artyku?u

9. Tworzenie menu
- co to jest menu
- tworzenie menu
- publikowanie menu
- usuwanie, ukrywanie menu
- modyfikowanie, zmiana kolejno?ci menu

10. Modu?y
- co to s? modu?y
- do czego s?u?? modu?y
- wyszukiwanie modu?ów
- instalowanie modu?ów
- konfigurowanie modu?ów
- w??cznie podstawowych modu?ów
- przypisywanie modu?ów do bloku lub menu

11. Komponenty
- co to s? komponenty
- do czego s?u?? komponenty
- wyszukiwanie komponentów
- instalowanie komponentów
- konfigurowanie komponentów
- w??cznie podstawowych komponentów

12. U?ytkownicy systemu joomla
- tworzenie u?ytkownika ( konta )
- modyfikowanie u?ytkownika ( konta ) np. zmiana has?a, adresu e-mail itp
- usuwanie u?ytkownika ( konta )
- logowanie si? na stworzone konto

13. Szata graficzna
- co to jest szablon
- gdzie znale?? szablon
- instalowanie nowego szablonu
- w??cznie szablonu
- zmiana elementów szablonu ( np. zmiana koloru, zmiana czcionek, rozmiaru itp )

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat