Kursy komputerowe dla seniorów

liczba godzin: 30

koszt kursu: 620z? + 30z? ksi??ka = 650z? (zakup ksi??ki nie jest obowi?zkowy) 

zapraszamy osoby 50+ na kurs komputerowy w sk?ad którego wchodz? nast?puj?ce tematy:

1) podstawowa obs?uga komputera

- w??czanie, wy??czanie, restart, logowanie, wylogowanie

- podstawowe poj?cia zwi?zane z systemem operacyjnym

2) omówienie wybranych programów

- omówienie podstawowych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne, programy pocztowe itp)

3) Internet

- podstawy internetu (co to jest, do czego s?u?y, jak z niego korzysta?, podstawy bezpiecze?stwa itd.)

- omówienie przegl?darek internetowych ( rodzaje, do czego wykorzysta?, jak korzysta? itp.)

- wyszukiwanie informacji w internecie

- zak?adanie konta pocztowego

- wysy?anie i odbieranie maila

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat