Autorski Kurs Oracle (Administracja baz? danych Oracle) - prowadzimy w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie a tak?e w siedzibie klienta.

Nasze kursy Oracle to konsultacje, szkolenia maj? charakter warsztatów, program jest dostosowany do wymaga? a tak?e umiej?tno?ci naszych klientów.

Administracja baz? danych Oracle Szkolenie lub KONSULTACJE ORACLE na ka?dej innej wersji bazy Oracle.

28 godz. (4dni x 7 godzin)  cena netto kursu 2500z?, cena brutto kursu 3075 z?

Szkolenia z bazy Oracle prowadzone s? przez certyfikowanego przez firm? Oracle (OCA, OCP ) trenera z ponad 10 letni? praktyk? w administrowaniu bazami Oracle od wersji 7.1

Zobacz terminy kurus:  Terminy kursu "Oracle Administracja"

Uwaga! teraz nowy autorski program szkolenia, omawiamy zagadnienia najwa?niejsze w pracy z baz? Oracle (3 szkolenia w jednym: podstawy administracji + po??czenia sieciowe + bacup)

Kursy Oracle obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

1. Wst?p
2. Instalacja binariów Oracle
3. Sposoby ??czania si? z baz? Oracle
4. Omówienie architektury bazy Oracle
5. Zarz?dzanie instancja Oracle
6. Zarz?dzanie i orgzanizacja bazy Oracle
7. Omówienie zastosowania i sposób u?ycia s?ownika danych
8.  Plik kontrolne
9. Zarz?dzanie plikami Redo Log
10. Zarz?dzanie tablespace i datafile
11. Zarz?dzanie Undo Data
12. Urzytkownicy bazodanowi
13. Zarz?dzanie bezpiecze?stwem hase? i zasobami
14. Przywileje w bazie Oracle
15. Zarz?dzanie rolami
16. Omówienie ?rodowiska sieciowego w Oracle
17. Omówienie Architektury sieciowej
19. Konfiguracja po?acze? sieciowych
20. Ró?ne rodzaje Backupu bazy danych Oracle
21. Configurowanie Database Archiving Mode
22. Zarz?dzanie backupami bazy  danych Oracle

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat