Privacy Policy - Polityka prywatno?ci

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
gdy zapisujesz si? na kurs komputerowy

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si? z nami
Gdy kontaktujesz si? z nami za pomoc? strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi?, nazwisko, adres email, itp.
Te dane wykorzystujemy do zapisu na kurs komputerowy którym by?e? zainteresowany

W ?adnym wypadku nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.


Je?eli zapisa?e? si? na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi?e? zgod? na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wys?ania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywa? Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mog? by? u?yte do analizy zachowa? u?ytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u?ytkownikach, lub do personalizacji zawarto?ci naszych stron internetowych. Dane te s? zbierane automatycznie o ka?dym u?ytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym serwisem b?d? wykorzystane wy??cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy b?d? wymaga?y tego przepisy prawa, mo?emy udost?pni? Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwo?ci.

W jaki sposób b?dziemy si? z Tob? kontaktowa??

Je?eli zapisa?e? si? na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi?e? zgod? na jego otrzymywanie, b?dziesz od nas otrzymywa? drog? emailow? nasz Newsletter.

W jaki sposób mo?esz poinformowa? nas o zmianie danych?
prosz? o wys?anie maila z nowymi danymi

Nasza strona internetowa mo?e wykorzystywa? ciasteczka, które s?u?? identyfikacji Twojej przegl?darki podczas korzystania z naszej strony, aby?my wiedzieli jak? stron? Ci wy?wietli?. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na tej stronie.
Kontakt

Firma zbieraj?ca dane: Kursy-komputerowe.com, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, Polska.

W razie dodatkowych pyta? dotycz?cych ochrony prywatno?ci, prosimy o kontakt korzystaj?c z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.