Skuteczne kursy SQL w naszym centrum lub siedzibie klienta

Szkolenie SQL  (baza Oracle) cena netto 1000 z?, cena brutto 1230 z?

 

Zobacz terminy na 2016 rok

Kurs SQL Oracle obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

1) Relacyjne bazy danych - wprowadzenie

2) Operatory relacyjne

3) Sk?adnia j?zyka SQL

4) Opis j?zyków DML, DDL, DCL, DQL

5) Zapytania SELECT definicja

-) tabel, aliasy kolumn itp

-) format daty w zapytaniach - funkcje, formatowanie

-) wybieranie danych z wielu tabel

-) grupowanie

-) podzapytania zagnie?d?one

-) ??cznie tabel

-) operator UNION

6) J?zyk DML (Data Modification Language)

-) INSERT - wstawianie wierszy (bezpo?rednio i przez zapytanie)

-) UPDATE - modyfikacja zawarto?ci wierszy

-) DELETE - usuwanie wierszy

7) J?zyk DDL - ( Data Definition Language)

-) CREATE - tworzenie obiektów

-) ALTER - zmiana w?a?ciwo?ci obiektów

-) DROP - usuwanie tabel

-) CREATE TABLE ... AS SELECT ... - tworzenie tabel poprzez zapytanie

8) Wi?zy integralno?ci (CONSTRAINTS)

-) opcje NULL i NOT NULL

-) klauzula CONSTRAINT, DEFAULT

-) warunek PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY

9) Definicja transakcji

-) COMMIT

-) ROLLBACK

-) SAVEPOINT

10) J?zyk DCL (Data Control Language)

-) GRANT nadawanie uprawnie?

-) REVOKE odbieranie uprawnie?

-) role

-) tworzenie u?ytkowników

-) sekwencje

-) synonimy

-) widoki (perspektywy)

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat