Kurs SQL (w bazie MSSQL)
czas trwanie 2 dni (16 godzin)
cena netto 999z?

ZOBACZ DOST?PNE TERMINY:  Kurs SQL na bazie MSSQL terminy

Kurs SQL MSSQL obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

A) Relacyjne bazy danych - wprowadzenie

B) Operatory relacyjne

C) Sk?adnia j?zyka SQL

D) Opis j?zyków DML, DDL, DCL, DQL

E) Zapytania SELECT definicja
-) tabel, aliasy kolumn itp
-) format daty w zapytaniach - funkcje, formatowanie
-) wybieranie danych z wielu tabel
-) grupowanie
-) podzapytania zagnie?d?one
-) ??cznie tabel
-) operator UNION

F) J?zyk DML (Data Modification Language)
-) INSERT - wstawianie wierszy (bezpo?rednio i przez zapytanie)
-) UPDATE - modyfikacja zawarto?ci wierszy
-) DELETE - usuwanie wierszy

G) J?zyk DDL - ( Data Definition Language)
-) CREATE - tworzenie obiektów
-) ALTER - zmiana w?a?ciwo?ci obiektów
-) DROP - usuwanie tabel
-) CREATE TABLE ... AS SELECT ... - tworzenie tabel poprzez zapytanie

H) Wi?zy integralno?ci (CONSTRAINTS)
-) opcje NULL i NOT NULL
-) klauzula CONSTRAINT, DEFAULT
-) warunek PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY

I) Definicja transakcji
-) COMMIT
-) ROLLBACK
-) SAVEPOINT

J) J?zyk DCL (Data Control Language)
-) GRANT nadawanie uprawnie?
-) REVOKE odbieranie uprawnie?
-) role
-) tworzenie u?ytkowników
-) sekwencje
-) synonimy
-) widoki (perspektywy)