PREZENTACJA I WIZUALIZACJA DANYCH ZARZ?DCZYCH, KONSOLIDACJA. WYKRESY W MS EXCEL.

CZAS TRWANIA:  4 DNI

- Wizualizacje danych finansowych: tabel Rachunku Wyników, Bilansu, Cash Flow oraz Finansowania Krótkoterminowego – tabele u?ywane w modelach finansowych, inwestycyjnych;

- Grupowanie danych, ukrywanie warto?ci nieistotnych lub poufnych, kwalifikatory wyznaczaj?ce ukrycie lub odkrycie danych;


- Konsolidacja metod? „klamry” oraz „klamry dynamicznej” na przyk?adzie narz?dzia do konsolidacji firmy BLStream OY -  konsolidacja dwupoziomowa z eliminacjami pierwszego i drugiego stopnia i kontrol? wzajemnych transakcji mi?dzy powi?zanymi podmiotami;

- Wykresy: rodzaje wykresów i serie danych, kilka serii danych dla porównania, grafika i ekspozycja serii danych w wykresach;

- Wykresy typu „DDS” czyli z dynamicznymi seriami danych (serie wy?wietlane na wykresie s? zmienne w zale?no?ci od wyboru tych serii z listy czy z danej opcji);

- Zastosowanie formu? indeksu, adresu i wyszukiwania oraz formantów wbudowanych do budowy narz?dzi wizualizacyjnych (wykresów) o zmiennych seriach danych;

- Formatki: Bud?etowe, Zarz?dczego Rachunku Wyników, Bilansu, Przep?ywów Pieni??nych;

- Zasady konstrukcji modeli finansowych dla przep?ywów pieni??nych – modele samobilansuj?ce si?. Rozwi?zywanie problemów z konstrukcj? formu? zagnie?d?onych, odwo?ania cykliczne i iteracje;

- ??cza do innych plików „.xls”, zarz?dzanie ??czami, problemy zwi?zane z administrowaniem ??czami;

- Wklejanie fragmentu arkusza kalkulacyjnego (arkusza danych, wykresu) do programów: „Power Point”, „Word” – formatowanie i czytelno?? danych (problemy z tym zwi?zane);

- Formatowanie danych, podsumowa?, wylicze?, parametrów, ukrywanie i odkrywanie danych, grupowanie danych, formatowanie warunkowe;

- Przydatne makra VBA stosowane przy budowie narz?dzi wizualizacyjnych;

- Przyk?ady praktyczne, rozwi?zywanie problemów, pytania.